برخی از لغات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به فرودگاه که کاربردی و رایج هستند.

airline

خط هوایی

I prefer Qatar airlines

من خطوط هوایی قطر رو ترجیح می دهم

arrival

ورود هواپیما به فرودگاه

We apologize for the delay in the arrival of the plane

ما به خاطر تاخیر در ورود هواپیما عذرخواهی می کنیم

board

سوار (هواپیما) شدن

The passengers are waiting to board

مسافران منتظرند که سوار (هواپیما) شوند.

boarding time

موقع ورود به هواپیما

Boarding time will begin in about 10 minutes

زمان ورود  به هواپیما حدود 10 دقیقه دیگر شروع می شود.

book

رزرو کردن

I’d like to book a return ticket for my trip to London

من می خواهم یه بلیط رفت و برگشت برای سفرم به لندن رزرو کنم

first class

بلیط درجه یک

business class

بلیط کلاس تجاری

Economy Class 

بلیط کلاس اقتصادی

I’m flying business class next week

هفته آینده با درجه یک می روم

check in

check in اینجا فعل است و موقعی است که شما قسمت مربوطه فرودگاه (check-in) را (قبل از اینکه هواپیما پرواز کند) از ورود خود باخبر می کنید. و آنها وسایل شما (مثل چمدان) را تحویل می گیرند و به شما مجوز ورود به هواپیما را می دهند.

Please check in two hours before departure

لطفا دو ساعت قبل از حرکت (پرواز) اینجا باشید

Conveyor belt/carousel/baggage claim

این همان غلتک بار فرودگاه است که وسایل مسافران بعد از فرو آمدن یک هواپیما از آن بیرون می آیند.

customs

عوارض گمرکی

delay

تاخیر داشتن، تاخیر

My flight was delayed an hour

پروازم یک ساعت تاخیر داشت

departure

حرکت (وقتی که پرواز شما فرودگاه مبدا را ترک می کند)

I’m going to book an economy class ticket to New York

قصد دارم یک بلیط درجه دو به نیویورک رزرو کنم

Flight attendant

مهماندار هواپیما

gate

(در) ورودی به باند

identification, ID

اوراق شناسایی

long-haul flight

پرواز طولانی

on time

به موقع

one-way ticket

بلیط رفت، بلیط یکسره ( بلیط رفت و برگشت: return ticket یا round-trip ticket)

I’d like to book a one-way ticket to Russia

می خواهم یک بلیط رفت به روسیه رزرو کنم

Pilot

خلبان

stopover, layover

توقف بین راه (موقعی که یک هواپیما در یک پرواز طولانی قبل از رسیدن به مقصد توقف می کند.)

The flight 674 to japan will have a 40-minute layover in Dubai

پرواز 674 به ژاپن 40 دقیقه توقف در دبی خواهد داشت.